szkolawspolpracy.pl

Blog tematyczny o edukacji, rozwoju, pracy.

Edukacja

Na czym polega test predyspozycji językowych?

Na czym polega test predyspozycji językowych?

Na czym polega test predyspozycji językowych?

Test predyspozycji językowych (czasami nazywany testem zdolności językowych) ma na celu ocenę zdolności jednostki do nauki nowych języków. Nie ocenia ona bieżącej wiedzy językowej uczestnika, ale raczej jego potencjał w zakresie przyswajania języków obcych. Test predyspozycji językowych to egzamin zdolności językowych, który mają zdać osoby w klasie VI (którzy chcą chodzić do dwujęzycznej VII klasy SP) oraz uczniowie VIII klasy (zdający do tzw. klasy 0 w liceum pięcioletnim). Zakres merytoryczny testu kompetencji językowych zależy od celu testu, języka, którego dotyczy, oraz poziomu zaawansowania, dla którego został stworzony. Jednakże większość testów kompetencji językowych skupia się na ocenie kluczowych umiejętności językowych. Jednocześnie testy te mocno przydają się w szkołach, które są dwujęzyczne, wówczas można łatwo sprawdzić, jak wyglądają predyspozycje językowe.

Testy te często opierają się na następujących elementach:

1. Rozpoznawanie wzorców: Uczestnik może być poproszony o zidentyfikowanie powtarzających się sekwencji dźwięków lub struktur w fikcyjnym języku.

2. Pamięć fonetyczna: Ocenia zdolność do zapamiętywania i odtwarzania nowych dźwięków językowych.

3. Intuicja gramatyczna: Testy mogą zawierać zadania polegające na wyborze poprawnej formy gramatycznej w kontekście zdania, nawet jeśli struktura gramatyczna jest uczestnikowi nieznana.

4. Zrozumienie przez kontekst: Zadania mogą polegać na zrozumieniu znaczenia nieznanych słów lub fraz na podstawie kontekstu, w jakim są używane.

5. Zdolności słuchowe: Ocenia zdolność do rozróżniania subtelnych różnic w dźwiękach mowy.

6. Zdolności w zakresie wymowy: Może to być ocena zdolności do naśladowania nowych dźwięków językowych.

Warto zaznaczyć, że choć testy predyspozycji językowych mogą dostarczyć pewnych informacji na temat zdolności językowych jednostki, nauka języka zależy od wielu czynników, w tym motywacji, ekspozycji na język, metody nauczania i innych indywidualnych cech ucznia. Dlatego wynik testu predyspozycji językowych nie powinien być traktowany jako ostateczna prognoza sukcesu w nauce języka. Testy te robi się głównie w szkołach dwujęzycznych. Szkoły dwujęzyczne to placówki edukacyjne, w których nauczanie odbywa się w co najmniej dwóch językach. Celem takiego podejścia jest nie tylko nauczanie konkretnego języka obcego, ale także rozwijanie biegłości językowej uczniów w obu językach na poziomie akademickim. Szkoły dwujęzyczne różnią się od tradycyjnych szkół z językiem obcym jako przedmiotem, ponieważ język obcy jest używany jako środek instrukcji w innych przedmiotach, a nie tylko jako oddzielny przedmiot do nauki. W szkołach dwujęzycznych nauczane są przedmioty takie jak chemia, fizyka czy też biologia z wykorzystaniem języka obcego.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij