szkolawspolpracy.pl

Blog tematyczny o edukacji, rozwoju, pracy.

Edukacja

Edukacja włączająca co to takiego?

Edukacja włączająca co to takiego?

Edukacja włączająca to innowacyjne podejście do kształcenia i wychowania, które ma na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich różnorodności i indywidualnych potrzeb. Jest to model edukacji, który promuje pełne uczestnictwo i integrację społeczną wszystkich uczących się osób. W naszym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie: edukacja włączająca co to oraz dowiesz się więcej na jej temat.

Agenda:

 1. Edukacja włączająca co to?
 2. Cele i korzyści integracji 
 3. Wdrożenie edukacji włączającej w polskim systemie edukacyjnym
 4. Wyzwania i perspektywy edukacji włączającej

Edukacja włączająca co to?

Podstawowym założeniem edukacji włączającej jest odejście od segregacji uczniów na podstawie ich niepełnosprawności czy innych różnic. W miejsce segregacji, edukacja włączająca stawia na integrację uczniów w jednej placówce szkolnej. Dążenie do eliminacji barier, zarówno fizycznych, jak i społecznych, jest kluczowe dla wdrożenia tego modelu edukacji.

Zasady edukacji włączającej mówią, że to szkoła powinna dostosować się do potrzeb uczniów, a nie na odwrót. Oznacza to, że nauczyciele i personel szkoły muszą być odpowiednio przygotowani i wyposażeni w narzędzia, które umożliwią efektywne nauczanie i wsparcie dla wszystkich uczniów.

Cele i korzyści integracji 

Edukacja włączająca ma wiele celów i korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla społeczeństwa jako całości.

Cele edukacji włączającej

 • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów.
 • Promowanie pełnego uczestnictwa i integracji społecznej uczniów.
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji uczniów, zarówno tych akademickich, jak i społecznych.
 • Eliminacja barier, zarówno fizycznych, jak i społecznych, które utrudniają naukę i rozwój uczniów.
 • Tworzenie środowiska szkolnego opartego na szacunku, tolerancji i równości.

Korzyści edukacji włączającej

 • Lepsze wyniki w nauce: Badania wykazują, że uczniowie kształceni w ramach edukacji włączającej osiągają lepsze wyniki w nauce niż uczniowie edukowani w szkołach specjalnych. Dostęp do pełnej gamy zasobów i możliwość uczenia się razem z rówieśnikami przyczyniają się do lepszego rozwoju intelektualnego uczniów.
 • Wzmacnianie umiejętności społecznych: Edukacja integracyjna daje uczniom możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy z rówieśnikami o różnorodnym tle i potrzebach. To promuje rozwój umiejętności społecznych i poznawczych, takich jak empatia, tolerancja i rozwiązywanie konfliktów.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości: Różnorodność uczniów w ramach edukacji włączającej pomaga uczniom z niepełnosprawnościami budować poczucie własnej wartości i akceptację siebie. Widząc, że są akceptowani i doceniani przez swoich rówieśników, rozwijają większą pewność siebie i motywację do osiągania sukcesów.
 • Budowanie społeczeństwa opartego na równości: Edukacja włączająca przyczynia się do budowy społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest szanowany i akceptowany bez względu na swoje różnice. To promuje równość szans i eliminuje dyskryminację.

Wdrożenie edukacji włączającej w polskim systemie edukacyjnym

Polska, podobnie jak wiele innych krajów, przyjęła edukację włączającą jako jedno z głównych założeń polityki edukacyjnej. Wdrażanie tego modelu edukacji wymaga współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. W polskim systemie oświaty istnieją różne formy wdrażania edukacji włączającej. Jedną z nich jest integracja uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych. W jej ramach szkoły dostosowują swoje programy nauczania i infrastrukturę do potrzeb uczniów, zapewniając im wsparcie i specjalistyczne zajęcia.

Oprócz integrowania, w Polsce istnieją również szkoły specjalne, które są przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jednak również w tych szkołach dąży się do włączania uczniów w środowisko społeczne poprzez organizowanie wspólnych zajęć i aktywności.

Wyzwania i perspektywy edukacji włączającej

Edukacja włączająca stawia przed systemem edukacyjnym wiele wyzwań. Jednym z głównych wyzwań jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami o różnych potrzebach i zdolnościach. Nauczyciele muszą być odpowiednio wykształceni i zdobywać nowe umiejętności oraz wiedzę, aby efektywnie wspierać wszystkich uczniów.

Innym wyzwaniem jest dostępność odpowiednich zasobów i wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach. Szkoły muszą być dobrze wyposażone w narzędzia i materiały, które umożliwią naukę i rozwój uczniom. Również rodzice i opiekunowie uczniów odgrywają istotną rolę w sukcesie edukacji włączającej, dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i informacje.

Mimo tych wyzwań, perspektywy edukacji włączającej są obiecujące. Coraz więcej szkół i placówek edukacyjnych wdraża ten model i widzi jego korzyści dla uczniów. Dążenie do równego dostępu do edukacji i integracji społecznej jest nie tylko ważne dla uczniów z niepełnosprawnościami, ale również dla całego społeczeństwa, które staje się bardziej tolerancyjne i otwarte na różnorodność.

Podsumowanie

Edukacja włączająca to innowacyjne podejście do kształcenia i wychowania, które ma na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich różnorodności i indywidualnych potrzeb. Zakłada ona integrację uczniów w jednej placówce szkolnej, eliminację barier i pełne uczestnictwo wszystkich uczących się osób. Wdrażanie tego modelu edukacji w polskim systemie edukacyjnym stawia przed nami wiele wyzwań, ale również otwiera nowe perspektywy dla uczniów i społeczeństwa jako całości. Poprzez edukację włączającą, tworzymy społeczeństwo oparte na równości i szacunku dla wszystkich.

Udostępnij